GDPR

GDPR

Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

- dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,

- dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,

- dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor,

- dreptul la restricționarea prelucrării,

- dreptul la portabilitatea datelor,

- dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat,

- dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal.

Our website uses cookies to give you a pleasant and personalized browsing experience.
By choosing the "All" option, you agree to the use of all cookies.
By choosing the option "Necessary", you agree to the use of strictly necessary cookies, without which the site would cease to function.
More details about cookies and how we use them on this site you can visit the GDPR and Cookie Policy pages.

Necessary All